โลกดนตรี

ความเป็นมา

เครื่องดนตรีไทย คือ เครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นตามศิลปวัฒนธรรมดนตรีของไทย ที่มีรูปแบบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผสมผสานอยู่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่และถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย

main page for dontrithai